0116 269 8662

1216 Melton Rd, Syston, Leicester LE7 2HB

tour


Take a virtual tour of our cafe